Bendruomenės įstatai

Dacijonų kaimo bendruomenė

 

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dacijonų kaimo bendruomenė (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis

juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

4. Asociacijos veiklos tikslai: gyvenamosios aplinkos pritaikymas; kultūros paveldo išsaugojimas;

laisvalaikio organizavimas; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; neformalus

ugdymas; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas;

savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė pagalba; tarptautinis

bendradarbiavimas; verslo skatinimas. Veiklos sritys: pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla; keleivinis sausumos transportas; pagaminto

valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla; papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir

panašių dirbinių gamyba; informacinių paslaugų veikla ; fotografavimo veikla; posėdžių ir verslo

renginių organizavimas; kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; švietimui būdingų

paslaugų veikla; sportinis ir rekreacinis švietimas ; kultūrinis švietimas ; švietimas ; vaikų dienos

priežiūros veikla; konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla .

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę

vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo

nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių

tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau

– Asociacijų įstatymas).

8. Asociacijos narių pareigos:

8.1. laikytis Asociacijos įstatų;

8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

 

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

9. Asociacijos organai yra:

9.1. visuotinis narių susirinkimas;

9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;

9.3. revizorius;

9.4. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba.

10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius

nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių

susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau

kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka.

Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 5 dienas šaukiamas pakartotinis visuotinis narių

 

susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka

ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

12. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2

Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių

Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti,

reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne

mažiau kaip iš 1/5 Asociacijos narių, valdyba arba vadovas.

14. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių

susirinkimas.

15. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat

sudaro sandorius Asociacijos vardu.

16. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

16.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

16.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

16.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją

visuotiniam narių susirinkimui;

16.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro

tvarkytojui;

16.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos

nariams;

16.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

16.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;

16.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

16.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos

įstatymo nustatyta tvarka;

16.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas

iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

17. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 9

nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai

ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į

valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo

nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų

surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje,

rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną

iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

20. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.

21. Valdyba:

21.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių

patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus

šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;

21.2. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje

kylančius klausimus;

21.3. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

21.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina

administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

21.5. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;

21.6. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės

apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų.

 

22. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas.

Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai

priimami posėdyje dalyvaujančių 1/2 valdybos narių balsų dauguma.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS

 

KONTROLĖS TVARKA

23. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

24. Vadovas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4, turi parengti ir pateikti

eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

25. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 4 metų laikotarpiui išrinktas

revizorius.

 

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

26. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje

„Tauragės žinios, Tauragės kurjeris“ ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje

„Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

27. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams

elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos

buveinėje.

28. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina valdyba.

29. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS

 

NUTRAUKIMO TVARKA

 

30. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir

atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba,

vadovaudamasi teisės aktais.

 

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

31. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

32. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 

33. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija

turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

34. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta

tvarka.